Poczta Polska w Bielsku - Białej

Poczta Główna w Biel­sku-Bia­łej

Bez wątpienia budy­nek Poczty Głów­nej jest sztan­da­ro­wym przy­kła­dem neo­ba­ro­ko­wej archi­tek­tury mia­sta, dzięki któ­rej Biel­sko-Biała nazy­wane jest Małym Wied­niem. Austriac­kie wpływy zachwy­cają nie­prze­rwa­nie od końca XIX wieku. A wiel­ko­miej­ski wize­ru­nek mia­sto zawdzię­cza przede wszyst­kim wybit­nemu archi­tek­towi Karo­lowi Kor­nowi, który był twórcą m.in. wspo­mnia­nej Poczty Głów­nej.

Złoty okres Biel­ska-Bia­łej

Druga połowa XIX wieku jest nazy­wana zło­tym okre­sem w dzie­jach Biel­ska-Bia­łej. Ponieważ to wła­śnie wtedy zaczęły powsta­wać naj­pięk­niej­sze wille, kamie­nice i budynki uży­tecz­no­ści publicz­nej. Które nadały mia­stu nie­po­wta­rzal­nego cha­rak­teru i na zawsze zmie­niły jego kra­jo­braz. Z pewnością na tym tle wyróż­niał się (i na­dal się wyróż­nia) z impo­nu­jącą kopułą, zega­rem i ponad dwu­me­tro­wymi posą­gami. Pro­jekt budynku wyszedł spod ręki wspo­mnia­nego już Karola Korna, więc zachod­nie wpływy są tutaj mocno widoczne. Nic dziw­nego, ponie­waż Korn stu­dio­wał m.in. na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Wied­niu pod okiem tak wybit­nych architek­tów, jak Hein­rich von Fer­stel – jeden z twór­ców zabu­dowy sto­licy Austrii.

Ekspre­sowa budowa

Rozwi­ja­jące się mia­sto potrze­bo­wało nowo­cze­snej poczty zapew­nia­ją­cej wysoką jakość usług miesz­kań­com oraz biel­skim przed­się­bior­com, a dotych­cza­sowa pla­cówka miesz­cząca się na Sta­rym Rynku nie speł­niała swo­jej funk­cji. Zde­cy­do­wano więc o budo­wie nowej jed­nostki, która spro­sta­łaby tym wyma­ga­niom. Przed­się­wzię­cie finan­so­wał Skarb Pań­stwa będący właścicie­lem działki, na któ­rej miał sta­nąć budy­nek Poczty Głów­nej. Gmach wznie­siono w zale­d­wie 12 mie­sięcy, co nawet w obec­nych cza­sach jest impo­nu­ją­cym osią­gnię­ciem. Prace roz­po­częto w 1897 roku, a ofi­cjalne otwar­cie Poczty nastą­piło już 16 paździer­nika 1898 roku.

Poczta głów­na – cha­rak­te­ry­styka budynku

Niewątpliwie Karol Korn pro­jektując budy­nek Poczty Głów­nej w Biel­sku, czer­pał peł­nymi gar­ściami z jej wie­deń­skich odpo­wied­ni­ków. Mamy więc tutaj wyra­zi­stą fasadę ze zwra­ca­jącą uwagę centralną czę­ścią w kształ­cie wieży zwień­czoną potężną kopułą. Na jej tle został umiesz­czony zegar, który pomimo ponad 120 lat na­dal działa i wska­zuje aktu­alny czas. Wzrok spacerowiczów przy­cią­gają także wyso­kie rzeźby: Jowi­sza z orłem i Mer­ku­rego z laską wężową, które są per­so­ni­fi­ka­cją Poczty i Komu­ni­ka­cji. To wła­śnie te ele­menty spra­wiają, że Poczta Głów­na jest jed­nym z naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych budyn­ków w mie­ście. Oraz obo­wiąz­ko­wym punk­tem na mapie każ­dego tury­sty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *